REGULAMIN SKLEPU ONLINE
www.justinbrain.pl
obowiązuje od 12 marca 2021 r.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy JUST IN BRAIN dostępny pod adresem internetowym www.justinbrain.pl prowadzony jest przez Justynę Żejmo prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JUST IN BRAIN – Psychologia z pasją Justyna Żejmo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8521950777, REGON 320641381
2. Dane kontaktowe sklepu:
Email: pasja@justynazejmo.pl i/lub kontakt@justinbrain.pl
Tel: 600089779
3. JUST IN BRAIN jest sklepem internetowym, który oprócz nabycia produktów fizycznych a także produktów cyfrowych, oferuje Klientowi możliwość wyboru, by 5% części jego pieniędzy wsparła cel charytatywny. Wsparcie to przeznaczone będzie dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, która wspiera opiekę dzieci i dorosłych chorych nieuleczalnie i terminalnie a także dla Fundacji Dzieci Afryki, która wspiera opiekę zdrowotną, edukację a także dożywianie dzieci w 14 państwach Afryki Subsaharyjskiej
4. W ramach sklepu internetowego „oferowane” są produkty w ramach:
• zwykłej sprzedaży towarów lub usług,
• programu „Kupuję i wspieram”, zgodnie z którym sprzedaż rzeczy jest połączona ze wsparciem celów charytatywnych.
5. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
7. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Towary wolne od wad.
9. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Dostarczenie plików cyfrowych, kursów online, sesja lub pakiet sesji odbywa się poprzez Internet.
11. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
12. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

§ 2
Stosowane definicje

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.justinbrain.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
2. Sprzedawca – Justyna Żejmo prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JUST IN BRAIN – Psychologia z pasją Justyna Żejmo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8521950777, REGON 320641381
3. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
11. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, jak książki, koszulki, kubki, kalendarze
12. Produkt, jak plik elektroniczny, kurs online, vouchery na sesję-konsultację lub na pakiet sesji, i tak;
a) Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania w ciągu 24h po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym. Jest w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.
b) Kurs online – dostęp do materiałów audio i/lub wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie internetowej pod adresem: www.justinbrain.pl, który Kupujący uzyskuje na okres wskazany w wybranym abonamencie lub dożywotnio.
c) Sesja online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon, dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie i opcjach tego produktu.
13. Abonament – opłata za określony czas korzystania z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych. Okres abonamentu jest każdorazowo wskazany w opisie Produktu.
14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
15. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
16. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
17. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
18. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

§ 3
Formy płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 33 1160 2202 0000 0000 2482 2219 prowadzone przez Bank Millenium SA – w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
b) płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard czy innymi formami płatności online poprzez zewnętrzny system płatności PayPro SA (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Sprzedawcy, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia,
2. Sprzedawca daje Klientowi dwie możliwości przeznaczenia środków pieniężnych:
a) możliwość wyboru opcji „Kupuję” – oznaczającej płatność 100% ceny na rachunek Sprzedawcy
b) możliwość wyboru opcji „Kupuję i wspieram” – oznaczającej, iż 5% zapłaconej ceny zostanie przeznaczone na cele charytatywne; część zakupionych produktów wspiera Fundację „Dzieci Afryki” z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 13 a druga część produktów wspiera Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych z siedzibą w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68 (przy każdym towarze znajduje się opis, jaki cel wspiera jego zakup).

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, np. www.justinbrain.pl/sklepktorywspiera a następnie wybrać Plik, Kurs online, sesję lub pakiet sesji online lub Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
c) dodania Produktu lub Towaru do koszyka,
d) wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
e) podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub sesji online,
f) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura
g) wybór formy płatności,
h) akceptacja regulaminu Sklepu,
i) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści (Kupuję i/lub Kupuję i wspieram).
3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik, Kurs online, sesję lub pakiet sesji lub Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

§ 5
Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu / dostawa Towarów.

6. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki i Kursy online w następujących terminach:
j) przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online jest przyznawany w ciągu 24h po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta na Platformie. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,
k) w przypadku płatności tradycyjnych dostęp do Pliku lub Kursu Online nadawany jest w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność,
7. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
8. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
9. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
10. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, które podane są w momencie składania zamówienia.
11. Produkty dostępne w Sklepie, w szczególności Pliki elektroniczne, Kursy online, sesje online są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.
12. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
14. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Kupującego.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy.

15. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
16. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
17. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Produktu lub Towaru.
18. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adresy email wskazane w §1 ust 2 niniejszego regulaminu.
19. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §1 ust 2 niniejszego regulaminu
20. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
21. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
c) dane identyfikacyjne i adresowe,
d) nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
e) datę otrzymania Towaru ,
f) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
22. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
23. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
24. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§ 7
Wyjątki od odstąpienia od umowy.

25. W przypadku zamówienia Produktu, Konsument lub Klient-Konsument, który pobierze Plik lub zaloguje się do Platformy lub skorzysta z sesji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
26. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
g) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
h) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
j) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
k) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
l) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
m) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
n) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
o) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
p) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
q) zawartej w drodze aukcji publicznej;
r) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
s) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
Zwrot środków i odesłanie Towaru.

27. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
28. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub od dostarczenia przezeń dowodu odesłania Towaru.
29. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
30. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałej w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9
Zwrot kosztów dostawy do Konsumenta/Klienta-Konsumenta.

31. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
32. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
33. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
34. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
t) Sprzedawca dostarczył Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
u) Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

§ 10
Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

35. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu lub Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
36. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
37. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
38. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
39. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
v) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
w) nazwę zakupionego Produktu,
x) opis reklamacji,
y) datę ujawnienia się wady Produktu,
z) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
40. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
41. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 11
Ochrona danych osobowych.

42. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
43. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://justinbrain.pl/polityka-prywatnosci
44. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z
aa) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
bb) założeniem Konta w Sklepie,
cc) zapisaniem się Kupującego do newslettera,
dd) dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,
ee) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
45. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 12
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

46. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
47. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
d) aktualny system antywirusowy,
e) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
f) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
g) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
h) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie: PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format EPUB, MOBI, .docs, .xls.
48. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
49. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

§ 13
Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

50. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
51. Założenie Konta jest dobrowolne.
52. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
53. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
54. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
55. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
56. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

§ 14
Newsletter

57. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
58. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
59. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
60. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
61. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
62. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

§ 15
Formularz kontaktowy

63. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
64. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
65. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
66. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 16
Autorskie prawa majątkowe

67. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
68. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
69. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
70. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 1500 zł.
71. W szczególności Kupującemu nie wolno:
ff) Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik lub Kurs online.
gg) Zwielokrotniać Pliku (e-booka), Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
hh) Udostępniać Pliku (e-booka) lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
ii) Najmować i użyczać Pliku (e-booka) lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
jj) Ingerować w treść i zawartość Pliku (e-booka) lub Kursu online.

§ 17
Platforma ODR.

72. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
73. Platforma ODR jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
74. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
75. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
76. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§ 18
Postanowienia końcowe

77. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
78. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
79. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt lub Towar Kupującemu.
80. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
81. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
82. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
83. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
84. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.